ADIS

Automatizovaný daňový informačný systém

ADIS je aplikačno-technickou podporou Finančné správy ČR. Ide o celorepublikovú aplikáciu, ktorá má vybudovanú jednotnú technickú infraštruktúru.

ADIS sa skladá z čiastkových modulov pre spracovanie daňových priznaní jednotlivých daní, z modulov spoločných prierezových činností, ktoré sú potrebné pre správu, evidenciu, vyberanie a vymáhanie daní, prevod finančných prostriedkov oprávneným príjemcom a z modulov nevyhnutnej systémovej podpory.

V rámci ADIS existuje na Internete Finančnej správy ČR aplikácia Daňový portál, ktorá je službou pre daňové subjekty.

ADIS komunikuje s ďalšími systémami. Preberajú sa napr. dáta z katastru nehnuteľností, z insolvenčného registra, z registra obyvateľov, z registra motorových vozidiel. Ďalšou nutnosťou je výmena dát s ČNB, ktorá vedie účty všetkých finančných úradov. ADIS tiež poskytuje informácie systému štátnej sociálnej podpory, prevádzkovanému MPSV, ohľadne oprávnenosti nárokov na sociálne dávky fyzickým osobám. ADIS zaisťuje aj medzinárodnú výmenu informácií v oblasti správy daní.

GIST významne participuje na vývoji ADIS. Objednávateľom tohto systému je Generálne finančné riaditeľstvo (rezortná organizácia Ministerstva financií ČR), užívateľmi sú, okrem Generálneho finančného riaditeľstva (GFR), všetky orgány finančnej správy a, vzhľadom k možnosti elektronického podania a získavania informácií z daňového konania pomocou Daňového portálu, potenciálne všetky daňové subjekty a ďalšie osoby spolupôsobiace pri správe daní ČR.

Systémovým integrátorom projektu je spoločnosť IBM Česká republika, spol. s r.o. (Projekt ADIS je realizovaný v rámci jej konzultačnej divízie IBM Global Business Services.) Na strane GFR má vývoj ADIS na starosti Odbor daňových informačných systémov (41).

ADIS sa neustále vyvíja, aktualizuje a prispôsobuje požiadavkám, ktoré naň kladie informačná politika GFR, legislatíva (vrátane legislatívy EÚ - prepojenie ADIS na EÚ) a v neposlednom rade aj jeho užívatelia.

ADIS je projektovaný pomocou CASE nástroja Sparx Enterprise Architect (predtým pomocou SELECT Systems Engineer) a programovaný v jazykoch Informix-4GL a Java (s využitím JSFHibernate). Aplikácia je prevádzkovaná na IBM serveroch s operačným systémom AIX, databázovým systémom Informix a aplikačným serverom Tomcat. Aplikácie sú celorepublikovo prepojené privátnou komunikačnou sieťou finančnej správy FINet-ADIS.

Začiatok projektu ADIS spadá do roku 1991, keď vyhlásilo Ministerstvo financií ČR príslušné výberové konanie pre automatizovanú podporu novej daňovej sústavy, účinnej od 1. januára 1993. Zmluva na realizáciu prvej etapy výstavby systému bola podpísaná v júni 1992 - k ostrému nasadeniu došlo v marci 1993.

Pracovníci GIST realizovali SW aplikácie, ktoré predchádzali ADIS: Účtovníctvo štátnych príjmov, Daň z príjmov obyvateľstva vrátane daňovej štatistiky, Poľnohospodárska daň z pozemkov od fyzických osôb, v systémoch dBase, FoxBase, FoxPro.

Pracovníci GIST teda informatickú podporu správy daní (pre ktorú je nutná príslušná vecná znalosť správy daní) realizujú od roku 1990.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>