GIST vybuduje Datový sklad pro ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR a podpoří tak rozhodování

26. 10. 2018

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR vybralo společnost GIST za partnera pro realizaci Datového skladu.

Primárním cílem tohoto projektu je podpořit rozhodování. Datový sklad umožní rychle a jednoduše analyzovat data, vytvářet potřebné výkazy a přehledy, hledat odchylky od normálního průběhu, sledovat a porovnávat údaje za jednotlivé oblasti, sledovat časové řady vývoje a podobně. Čas nutný pro přípravu podkladů, výkazů, analýz se sníží na nutné minimum a zvýší se tak čas pro tvorbu rozhodnutí a koncepcí.

Datový sklad bude obsahovat tato datová tržiště:

 

Data ze základních (provozních) databází (např. Helios Green, ASPE, NDIC apod.) budou v pravidelných intervalech sbírána, zkontrolována, předzpracována a zavedena do datového skladu.

Datový sklad umožní sledovat dané ukazatele (např. investované prostředky, zdroje) podle definovaných dimenzí (čas, region, typ objektu). K práci s daty z datového skladu uživatelé použijí známé prostředí MS Excel, popř. specializované analytické nástroje a vizualizační prostředky.

 

O společnosti ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Ve společnosti pracuje cca 1.920 zaměstnanců. Zdroje financování činí více než 37 miliard Kč.

Více informací získáte na www.rsd.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>